Bakgrund | Syfte, uppdrag och vision | Organisation | Näringslivskontakter

Organisation

Entreprenörsregionen leds av kommunernas politiska ledning med samordning av dess ledande tjänstemän och i samverkan med näringsliv och näringslivsorganisationer. En koordinator är engagerad för samordning av verksamheten.

Ta del av hur vi arbetar

Kommunerna har tecknat ett avtal för samarbetet för den regionala utvecklingen inom Entreprenörsregionen. För effektivt administrativt arbete bildades 2003 "Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening" med de elva kommunerna som medlemmar.

Utvecklingsstämman

Utvecklingsstämman är Entreprenörsregionens högsta beslutande instans och består av kommunstyrelsens ordförande samt ytterligare två kommunstyrelserepresentanter från varje kommun och sammanträder regelmässigt två gånger/år. Kommunchefsgruppen samt koordinatorer är ständigt adjungerad med yttranderätt. Till utvecklingsrådet kan knytas bland annat företrädare för näringsliv, viktigare intresseorganisationer och opinionsbildare.

Utvecklingsstämmans viktigaste uppgift är att utarbeta vision och verksamhetsinriktning inom Entreprenörsregionen i sin helhet. Där förs den idémässiga debatten kring regionens utvecklingsmöjligheter och åtgärdsprogram. Därmed tar man initiativ till utveckling och förnyelse av förhållanden som berör Entreprenörsregionen.

Utvecklingsstämman utser presidium samt fastställer verksamhetsinriktning och beslutar om ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlemmarna. Den fungerar även som stämma i Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening.

Kommunstyrelseordförandena, KSO-gruppen

KSO-gruppen utgör även styrelse för den ekonomiska föreningen som har sitt säte i Gnosjö. Styrelsen svarar för föreningens formella organisation och förvaltning.

År 2014 består styrelsen av följande personer
Ordförande Crister Persson Tranemo crister.persson@tranemo.se
1e v ordf Ann-Charlotte Wiesel Ljungby ann-charlotte.wiesel@ljungby.se
2e v ordf Niclas Palmgren Gislaved niclas.palmgren@gislaved.se

Ledamöter
Arne Ottosson Gnosjö arne.ottosson@gnosjo.se
Carl Fredrik Graf Halmstad carlfredrik.graf@halmstad.se
Henrik Erlingson henrik.erlingson@hylte.se
Thomas Jönsson Laholm thomas.jonsson@laholm.se
Ann-Charlotte Wiesel Ljungby ann-charlotte.wiesel@ljungby.se
Bengt Germundsson bengt.germundsson@markaryd.se
Berry Lilja Vaggeryd berry.lilja@vaggeryd.se
Hans-Göran Johansson Värnamo hans-goran.m.johansson@varnamo.se
Elizabeth Peltola Älmhult elizabeth.peltola@almhult.se

Presidiet

Entreprenörsregionens Presidium svarar för den löpande förvaltningen och leder, samordnar, följer upp samt initierar verksamhet och ekonomi. Presidiet upprättar årlig verksamhetsplan och budget samt bereder i övrigt de frågor som Utvecklingsstämman har att avgöra.
Presidiet företräder Entreprenörsregionen och yttrar sig på organisationens vägnar. Presidiet består av tre ledamöter, som väljs bland Entreprenörsregionens styrelse, d.v.s. kommunstyrelsens ordförande i de elva kommunerna, med en ledamot från vart län. Nyval sker med en ledamot vart år med rullande uppflyttning.

År 2014 består presidiet av
Ordförande Crister Persson Tranemo
1:e v ordförande Ann-Charlotte Wiesel Ljungby
2:e v ordförande Niclas Palmgren Gislaved
Vid presidiets möten deltar även kommuncheferna i presidiekommunerna samt Entreprenörsregionens koordinator.

Kommunchefer i 2014 års presidium
Annika Hedvall Tranemo
Roland Eiman Ljungby
Karin Gustafsson Gislaved
Kommunchefsgruppen

Entreprenörsregionens Kommunchefsgrupp svarar för verkställighet av de uppdrag Utvecklingsstämman anger och samordnar verksamheten i regionen i övrigt. Gruppen initierar och följer verksamheten i projektarbetet och ser till att Utvecklingsstämmans allmänna intentioner följs. Kommunchefsgruppen fungerar för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och som inspirationskälla och bollplank för Utvecklingsrådet och koordinatorn.

Annika Hedvall är 2014 års ordförande annika.hedvall@tranemo.se 

I gruppen
Karin Gustafsson Gislaved karin.gustafsson@gislaved.se
Anna Engström Gnosjöanna.engstrom@gnosjo.se
Fredrik Geijer Halmstad fredrik.geijer@halmstad.se
Per Borg Hylte per.borg@hylte.se
Nils Danred, Laholm nils.danred@laholm.se
Roland Eiman Ljungby roland.eiman@ljungby.se
Svante Melander Markaryd
Annika Hedvall Tranemo annika.hedvall@tranemo.se
Bengt-Olof Magnusson Vaggeryd bengt-olof.magnusson@vaggeryd.se
Ulf Svensson Värnamo ulf.svensson@varnamo.se
Tomas Rikse Älmhult tomas.rikse@almhult.se

Koordinator

Koordinatorn skall fungera som stöd och motor i hela Entreprenörsregionens arbete. Koordinatorn är medlem i de styrgrupper som finns inom projekt. Nuvarande koordinator har uppgiften som ett uppdrag på deltid.

Koordinatorn deltar också i Entreprenörsregionens marknadsföring och kan kallas som informatör för presentation av regionen och dess nätverksarbete internt i kommunernas organisation samt externt i näringslivsgrupper och i övrigt där en kreativ dialog kan föras.

Koordinatorsfunktionen utförs under 2014 av utvecklingsenheten i Halmstad kommun.

Kontaktperson: Marie Persson
marie.persson2@halmstad.se
Telefon: 076-137 96 93
 

NYHETSBREV

Senaste nyheterna direkt i din inkorg


Copyright © 2003-2018